“Хятад-Монголын хэл соёл, боловсролын сан”-гийн дүрэм

1-р бүлэг Ерөнхий зүйл

Уг сангийн оноосон нэр: “ХЯТАД-МОНГОЛЫН ХЭЛ СОЁЛ, БОЛОВСРОЛЫН САН”

Хятад хэл дээр: 中蒙文化教育基金会

Нэгдүгээр зүйл. Уг сан нь Банк оф Чайна Улаанбаатар дахь Төлөөлөгчийн газар Монгол улсын “Төрийн бус байгууллагын тухай хууль”-ийн 10-р зүйлийг үндэслэн МУ дахь Хятадын хөрөнгө оруулалттай байгууллагуудтай хамтран үүсгэн байгуулсан ашгийн бус олон нийтийн байгууллага болно.

Бүртгэлтэй газар: Монгол улс Улаанбаатар хот

Сангийн албан ёсны хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сэнтрал Тауэр 11 давхар

Хоёрдугаар зүйл. Сангийн гол зорилго нь Хятадын соёл боловсролыг таниулах, Монгол дахь хятад хэлний боловсролыг дэмжих, Хятад Монголын хэл соёл, боловсролын харилцааг нэмэгдүүлэх.

Гуравдугаар зүйл. Уг сан нь Монгол Улсын Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас зөвшөөрөл авсан өдрөөс эхлэн байгуулагдсанд тооцно.

 

2-р бүлэг. Сангийн бүтэц, зохион байгуулалт

Дөрөвдүгээр зүйл. Уг сан нь удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл, өдөр тутмын гүйцэтгэх удирдлагаас (гүйцэтгэх захирал, нарийн бичгийн алба зэрэг) бүрдэнэ.

Тавдугаар зүйл. Удирдах зөвлөл нь сангийн шийдвэр гаргах эрхтэй ба удирдах зөвлөл дотор удирдах зөвлөлийн дарга, удирдах зөвлөлийн дэд дарга, удирдах зөвлөлийн гишүүн зэрэг багтана.

Зургадугаар зүйл. Удирдах зөвлөлийн дарга нь сангийн хууль ёсны төлөөлөгч бөгөөд Банк оф Чайна Улаанбаатар дахь Төлөөлөгчийн газрын удирдлага байна.

Долдугаар зүйл. Хяналтын зөвлөл нь сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих ба хяналтын зөвлөлийн дарга нэг хүн, хяналтын зөвлөлийн дэд даргаар хэд хэдэн хүн томилох ба сангийн удирдах зөвлөлийн дэд дарга байгууллагын хариуцлагатай албан тушаалтан байна.

Наймдугаар зүйл. Гүйцэтгэх захирал, нарийн бичгийн дарга, дэд нарийн бичгийн дарга зэрэг нь сангийн гүйцэтгэх удирдлага байна. Гүйцэтгэх захирлаар хэд хэдэн хүн томилж болох ба сангийн УЗ-ийн дэд дарга байгууллагын удирдах ажилтнаас сонгоно. Нарийн бичгийн дарга нэг хүн, дэд нарийн бичгийн дарга хэд хэдэн хүн байна.

Есдүгээр зүйл. Сангийн гишүүд. БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай бүх хандивлагч компаниуд болон БНХАУ-ын иргэншилтэй хандивлагч иргэд нь сангийн албан ёсны гишүүн байна. Бусад гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, иргэдийг хүндэт гишүүнээр хүлээн авч зохих нөхцөл хангаж буй тохиолдолд хүндэт УЗ-ийн гишүүн болон хүндэт УЗ-ийн дэд даргаар томилно.

 

3-р бүлэг. Гишүүнчлэлийн эрх

Аравдугаар зүйл. Сангийн удирдах зөвлөлийн дарга, удирдах зөвлөлийн дэд дарга (удирдах зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал орно), нарийн бичгийн дарга дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой:

1.    Сангийн дүрмийг баримтлах

2.    Сайн дураар уг санд элсэх

3.    Сангийн томоохон хандивлагч эсвэл томоохон хандивлагч байгууллагын удирдах түвшний албан тушаалтан байх

4.    Ажиллаж буй салбартаа тодорхой хэмжээний нөлөө бүхий хүн байх

5.    Хувь нэмрээ оруулах сэтгэлгээтэй байх, Сангийн үйл ажиллагаанд хариуцлагатайгаар оролцох

6.    Ард иргэдийн төлөө гэсэн сэтгэл, хандлагатай байх

Арваннэгдүгээр зүйл. Дэд удирдах зөвлөлийн дарга байгууллага, удирдах зөвлөлийн байгууллага нь хандив өгсөн хэмжээнээс хамааран томилоглогдох ба хүний тоогоор хязгаарлаагүй болно. Жил бүр 5000 ам.доллараас дээш хандив өгсөн (тухайлсан төсөлд өгсөн хандиваас бусад) бол удирдах зөвлөлийн гишүүн байгууллага, 10.000 ам.доллараас дээш хандив өгсөн бол дэд удирдах зөвлөлийн дарга байгууллагаар томилогдоно.Удирдах зөвлөлийн дарга байгууллагаас бусад нь жилийн хандив 20.000 ам.доллараас хэтрэхгүй байна.

Арванхоёрдугаар зүйл. Дэд удирдах зөвлөлийн дарга байгууллага, удирдах зөвлөлийн гишүүн байгууллагын өөрчлөлтийг жил бүрийн 1 дүгээр сард өмнөх жилийн хандив өгсөн байдлаас шалтгаалан нэрсийг гаргана.

Арвангуравдугаар зүйл. Удирдах зөвлөлийн гишүүн болон түүнээс дээгүүр албан тушаалтаныг сонгож томилохдоо олон нийтэд зарлах ба зарлах хугацаа 7 хоног байна. Шинээр удирдах зөвлөлийн гишүүн болон түүнээс дээгүүр гишүүдийг нэмэхдээ УЗ-өөр хэлэлцэн олон нийтэд зарлан, олон нийтэд зарлах хугацаа дуусмагц тухайн жилийн шинээр нэмэгдсэн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн жагсаалтад оруулна. Эс бөгөөс түүний эрхийг цуцлах болно.

Арвандөрөвдүгээр зүйл. Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг УЗ-ийн дарга, дэд удирдах зөвлөлийн дарга байгууллага дундаас санал болгох ба УЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн олон нийтэд зарлаж томилно.

Арвантавдугаар зүйл. Гүйцэтгэх захирал нар сангийн өдөр тутмын ажлыг хуваарьлан хариуцах ба Гүйцэтгэх захирлыг сонгохдоо, УЗ-ийн дарга нь дэд УЗ-ийн дарга байгууллагуудаас санал болгон УЗ-өөр хэлэлцэн олон нийтэд зарлаж томилно.

Арванзургаадугаар зүйл. Нарийн бичгийн дарга болон нарийн бичгйин дэд дарга нарыг УЗ-ийн дарга санал болгон УЗ-өөр хэлэлцэн томилно.

Арвандолдугаар зүйл. Нэг удаагийн хандив өгсөнөөр хугацаагүйгээр гишүүний эрх (хүндэт гишүүн) эдлэнэ. Тус дүрмийн 26-р зүйлийг зөрчсөнөөс бусад тохиолдолд.

 

4-р бүлэг. Эрх ба үүрэг

Арваннаймдугаар зүйл. УЗ-ийн ажлын үүрэг

1.    Сангийн дүрмийг батлах, өөрчлөлт оруулах

2.    Томоохон асуудлыг шийдвэрлэх

3.    Жилийн эхэнд ажлын төлөвлөгөөг батлах

4.    Жилийн төсөв баталж тухайн жилийн төсвийг хаах

5.    Удирдлагын журам гаргах

6.    УЗ-ийн доорх холбогдох зөвлөлийг байгуулах

7.    Сангийн ажлын тайланг хянах

8.    Сангийн салбар байгуулах, нэгтгэх, дуусгавар болгохыг шийдэх

9.    Бусад томоохон асуудлыг шийдвэрлэх

Арванесдүгээр зүйл. УЗ-ийн даргын эрх

1.    УЗ-ийн хурал зарлах

2.    УЗ-ийн хурлын шийдвэрийг шалгах

3.    Сангийн холбогдох албан тушаалтныг санал болгох, томилох, чөлөөлөх

4.    Сангийн шийдвэр эсвэл бусад холбогдох бичиг баримт дээр гарын үсэг зурах

5.    Сангийн дүрэм болон УЗ-өөс олгосон бусад эрх

Хорьдугаар зүйл. Хяналтын зөвлөлийн ажлын үүрэг

1.    Сангийн данс тооцоо болон нягтлан бодох материалыг шалгах

2.    УЗ-ийг сангийн дүрмийг биелүүлж байгаа зэрэгт хяналт тавих

Хориннэгдүгээр зүйл. Хяналтын зөвлөлийн даргын ажлын үүрэг

1.    Хяналтын зөвлөлийн өдөр тутмын ажил болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг удирдан хариуцах

2.    УЗ-ийн хуралд оролцон УЗ-д санал асуулга тавих эрхтэй.

3.    Холбогдох хууль журам, сангийн дүрмийг сахин, үнэнч шудрагаар үүргээ биелүүлэх

Хоринхоёрдугаар зүйл. УЗ-ийн дэд дарга (гүйцэтгэх захирал), нарийн бичгийн дарга нь удирдах зөвлөлийн даргын заавраар ажиллана. Удирдах зөвлөлийн дэд дарга нь удирдах зөвлөлийн даргын ажилд туслалцаа үзүүлнэ. Удирдах зөвлөлийн даргын итгэмжлэлээр зарим үүргийг орлон гүйцэтгэж болно.

1.    Шийдвэрт санал өгөх эрхтэй ба УЗ-ийн хурлын хэлэлцэх асуудалд санал өгнө

2.    Хариуцсан салбарын ажлыг зохион байгуулах хэрэгжүүлэх

Хорингуравдугаар зүйл.Нарийн бичгийн даргын үүрэг

1.    Өдөр тутмын ажлыг удирдах, УЗ-ийн шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцыг гүйцэлдүүлэх

2.    Сангийн жилийн нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааг төлөвлөх

3.    Сангийн дотоод үйл ажиллагааны журмыг боловсруулах

4.    Төрөл бүрийн байгууллагатай хамтран үйл ажиллагаа зохион байгуулах

5.    Сангийн дүрэм болон УЗ-өөс олгосон бусад эрх

Хориндөрөвдүгээр зүйл. Гишүүдийн (хүндэт гишүүн) эрх

1.    Санал хэлэх эрхтэй ба сангийн үйл ажиллагаанд санал, зөвлөгөө өгөх эрхтэй

2.    Сангийн эрхэм зорилгод нийцсэн төсөлд хандив өгөх санал гаргах эрхтэй ба УЗ зөвшөөрсөн тохиолдолд сангаас зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ

3.    Хандивийн мөнгөний хэрэглээнд хяналт тавих эрхтэй

4.    Сангийн холбогдох дүрэм журмын дагуу сангийн лого, нэр зэргийг ашиглан сурталчилах эрхтэй

Хоринтавдугаар зүйл. Гишүүдийн (хүндэт гишүүн) үүрэг

1.    Санд хандив өгөх

2.    Сангийн үйл ажиллагаанд оролцох

3.    Сангийн холбогдох хуралд урилгаар оролцох

Хоринзургадугаар зүйл. Дараах тохиолдолд сангийн гишүүний эрхийг цуцална.

1.    Гишүүн сайн дураар гарах

2.    Гишүүн хууль бус үйл ажиллагаа эрхэлсэн нь тус улс орон, бүс нутгийн хуулиар тогтоогдсон тохиолдолд

3.    Энэ дүрмийн зүйл заалтыг зөрчин сангийн нэр хүндэд муугаар нөлөөлөн санд эдийн засгийн томоохон гарз хохирол учруулсан

Хориндолоодугаар зүйл. Эрх нь түдгэлзүүлсэн гишүүний санд тушаасан элсэх хураамж, жилийн хурлын хураамжийг сангаас буцаан олгохгүй

Хориннаймдугаар зүйл. Гишүүн сангийн нэр хүндэд ноцтой хор хохирол учруулсан болон эдийн засгийн хохирол учруул бал тус сангийн зүгээс шийтгэлийн арга хэмжээ авах эрхтэй ба шаардлагатай тохиолдолд хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлнэ

 

5-р бүлэг. Хурлын журам ба ажиллах горим

Хоринесдүгээр зүйл. Шаардлагад үндэслэн УЗ-ийн хурлыг УЗ-ийн дарга зарлан, даргалан явуулна. Онцгой тохиолдолд мэдээлэл холбооны хэрэгслээр хурлыг явуулна.

Гучдугаар зүйл. УЗ-ийн хурал нь гишүүдийн талаас илүү нь ирсэн эсвэл зарим гишүүд бичгээр саналаа өгсөний дараа хурлыг эхлүүлэх ба хурлын шийдвэр нь хуралд оролцсон гишүүдийн эсвэл оролцож чадаагүй боловч бичгээр саналаа өгсөн гишүүдийн талаас илүү хувийн саналыг авсан тохиолдолд хүчинтэйд тооцно.

Гучиннэгдүгээр зүйл. УЗ-ийн хурал нь хурлын тэмдэглэл хөтлөх ба шийдвэр гарсан тохиолдолд хуралд оролцсон гишүүд уншиж танилцан гарын үсэг зурна.

Гучинхоёрдугаар зүйл. Жил бүр жилийн эцсийн хурлыг зохион байгуулах ба сангийн тухайн жилийн тайлан, санхүүгийн орлого зарлагын тайлан, томоохон төслүүдийг хэлэлцэнэ.

Гучингуравдугаар зүйл. Сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг ажил хуваарьлах зарчмаар гүйцэтгэнэ. Ерөнхий зарчим нь: Нарийн бичгийн дарга анхан шатны санал, төлөвлөгөө гарган Гүйцэтгэх захирлаар хянуулна. Гүйцэтгэх захирал УЗ-ийн даргад санал оруулах батлуулах, эсвэл УЗ-ийн дарга эрх олгосны дараа Гүйцэтгэх захирал батлана.

Гучиндөрөвдүгээр зүйл. Сангийн томоохон үйл ажиллагааг бүх нийтийн шийдвэрээр хэрэгжүүлнэ. Томоохон асуудлыг нарийн бичгийн дарга, Гүйцэтгэх захирал нар УЗ-ийн даргад танилцуулан УЗ-ийн хурал зарлан асуудлыг шийдвэрлэнэ.

 

6-р бүлэг. Хөрөнгийн эх үүсвэр болон хэрэглээ

Гучинтавдугаар зүйл. Сангийн санхүүжилт дараах эх үүсвэрээс бүрдэж болно:

1.    Дотоод гадаадын хүмүүс, хуулийн этгээд болон бусад сайн дураар хандив өгсөн байгууллага

2.    Тусгай үйл ажиллагааны хандивын орлого

3.    Банкны хадгаламжийн хүүний орлого

4.    Бусад хууль ёсны орлого

Гучинзургадугаар зүйл. Уг сан нь хууль дүрмийг чандлан сахиж, сангийн дүрэм дээр заасан зорилго болон нийгмийн арга хэмжээний хүрээнд хандивын үйл ажиллагаа болон хандив хүлээн авах зэрэг ажиллагааг зохион байгуулна.

Гучиндолдугаар зүйл. Уг сангийн хөрөнгө болон бусад орлогыг хууль ёсоор хамгаалах ба аливаа нэгэн байгууллага, хувь хүн залилах, хуваах, хувьдаа ашиглахыг хориглоно.

Гучиннаймдугаар зүйл. Сан нь сангийн дүрэмд заасан эрхэм зорилго болон олон нийтийн эрх ашгийн төлөөх арга хэмжээ зэрэг хүрээнд хөрөнгийг ашиглах ба дараах байдлаар хэрэглэнэ:

1.    Тэтгэлэгт хөтөлбөр зохион байгуулах ба Монголын их дээд, ЕБС-ийн оюутан, сурагчдад хятад хэлний боловсрол олгоход туслалцаа үзүүлнэ.

2.    Хятад хэлний боловсролтой холбоотой арга хэмжээг зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх

3.    Хандив өгөх ажилтай холбоотой үүссэн шууд зардал

4.    Бусад УЗ-өөс зөвшөөрсөн хэрэглээнд

Гучинесдүгээр зүйл. Хандиваар авсан хөрөнгийг шууд сангийн эрхэм зорилгод нийцүүлэн ашиглах боломжгүй бол хууль ёсны дагуу дуудлага худалдаагаар зарж борлуулах, худалдаалан олсон ашгийг хандивын арга хэмжээнд ашиглана.

Дөчдүгээр зүйл. Сан нь УЗ-ийн гишүүн болон түүнээс дээгүүр шатны гишүүдийн хандивт данс бүртгэл хийх ба сангаас төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө сангийн УЗ-ийн гишүүн болон түүнээс дээгүүр шатны гишүүдээс төсөлд оролцох эсэх талаар санал авна.УЗ-ийн гишүүн болон түүнээс дээгүүр шатны гишүүд өөрөө тус төсөлд оролцох эсэхээ шийдвэрлэнэ.

Дөчиннэгдүгээр зүйл. Сангийн эрхэм зорилгод нийцсэн, хандивийн арга хэмжээ олон нийтэд ил тод төслүүдийг сангийн УЗ-ийн зөвшөөрлөөр хандивлагч байгууллагын хүсэлтээр хандив өгч болно.

Дөчинхоёрдугаар зүйл. Уг сан нь хандивийн хэрэглээнд хяналт тавих эрхтэй ба сангаас хандив хүлээн авагчтай гэрээ байгуулан хандивын хэлбэр, хэмжээ болон зориулалтыг тохирч болно. Хандив хүлээн авагч нь гэрээний дагуу ашиглаагүй эсвэл бусад гэрээ зөрчсөн үйлдэл гаргасан тохиолдолд сангаас хандивийн гэрээг цуцлах эрхтэй.

     Дөчингуравдугаар зүйл. Сангаас хандивлагчтай хандивийн гэрээ байгуулан хандивын мөнгөний зориулалт, ашиглах хэлбэр зэргийг тогтоож болно. Сангаас хандивын гэрээг зөрчин хандивын хөрөнгийг ашигласан тохиолдолд хандивлагч нь санд гэрээг биелүүлэх шаардлага тавих эсвэл хандивыг буцаах, хандивын гэрээг цуцлах эрхтэй болно.

 

7-р бүлэг. Хандив хүлээн авагч

Дөчиндөрөвдүгээр зүйл. Хандив хүлээн авагч нь дараах хүмүүс байна

1. Монгол Улсын иргэншилтэй хятад хэл сурч буй оюутан сурагчид

2. Онц сурлагатан

3. Амьжиргааны түвшнээс доогуур орлоготой айл өрх

4.Сангаас олгож буй хандивын хэлбэр, мөнгөн дүн болон хэрэглэх хүрээ зэргийг өөрийн хүсэлтээр хүлээн зөвшөөрч буй этгээд

     Дөчинтавдугаар зүйл. Хандив хүлээн авагчийн үүрэг

1.    Санд сурлагын байдлаа тайлагнах

2.    Сангаас сурлагын байдалд хяналт тавихыг хүлээн зөвшөөрөх

3.    Хандивын хэлэлцээрийн дагуу амжилттай төгсөх

4.    Сангаас зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцох

 

8-р бүлэг. Сангийн нэрийг ашиглах

Дөчинзургадугаар зүйл. Хятад Монголын хэл соёл боловсролын сан хэмээх нэрийг тус сан эзэмшдэг бөгөөд бусад байгууллага болон хувь хүмүүс зөвшөөрөлгүй ашиглаж болохгүй.

Дөчиндолоодугаар зүйл. Аливаа байгууллага болон хувь хүмүүс сангийн УЗ-ийн зөвшөөрөлгүйгээр сангийн нэрийн өмнөөс гадагш мэдээлэл тараах, сурталчилгаа явуулж болохгүй.

Дөчиннаймдугаар зүйл. Аливаа байгууллага болон хувь хүмүүс сангийн УЗ-ийн зөвшөөрөлгүйгээр сангийн нэрийн өмнөөс арга хэмжээ зохион байгуулах эсвэл бусад хувь хүн байгууллагатай хамтран арга хэмжээ зохион байгуулж болохгүй.

Дөчинесдүгээр зүйл. Сангийн УЗ-ийн зөвшөөрлөөр бусад байгууллагатай хамтран арга хэмжээ зохион байгуулах бол хамтран ажиллагч байгууллагатай бичгээр гэрээ үйлдэн хоёр талын эрх үүргийг тодорхой болгон өөрийн үүргийг биелүүлнэ.

Тавьдугаар зүйл. Сангаас хандив хүлээн авагч байгууллага нь хүлээн авсан хандив тусламж эсвэл зохион байгуулсан үйл ажиллагааны талаар шаардлагатай сурталчилгаа хийх үүрэгтэй. Сангийн УЗ-өөс сан зардлыг хариуцахаар шийдвэрлэснээс бусад тохиолдолд сурталчилгааны зардлыг хүлээн авагч өөрөө хариуцна.

Тавиннэгдүгээр зүйл. Сангийн вэб сайт, wechat (олон нийтийн цахим сүлжээ) нь гадагш сурталчлах индэр болох ба сан тус индрээр дамжуулан сан болон зохион байгуулагдаж буй арга хэмжээг сурталчилна. Хууль болон тохиролцоог зөрчсөнөөс бусад тохиолдолд хувь хүн болон байгууллагыг оролцуулахгүй.

 

9-р бүлэг. Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журам

Тавинхоёрдугаар зүйл. Дүрмийн өөрчлөлтийг зайлшгүй удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэснээс, 15 хоногийн дотор Монгол Улсын Оюуны өмч, бүртгэлийн ерөнхий газраар хянуулсаны дараа хэрэгжүүлнэ.

10-р бүлэг. Санг татан буулгах нөхцөл

Тавингуравдугаар зүйл. Уг сан дараах үндэслэлээр татан буугдана:

1.    Сангийн дүрмийн зорилгыг биелүүлж дууссан тохиолдолд

2.    Сангийн дүрмийн зорилгын дагуу үргэлжлүүлэн нийгмийн арга хэмжээнд оролцож чадамжгүй болсон тохиолдолд

3.    Сан нь нэгдэх болон хуваагдах болсон тохиолдолд

Тавиндөрөвдүгээр зүйл. Уг сан нь татан буугдах болсон тохиолдолд удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэний дараа 15 хоногийн дотор Монгол Улсын Оюуны өмч, бүртгэлийн ерөнхий газарт хандан, улсын бүртгэлээс хасуулах ёстой.

Тавинтавдугаар зүйл. Санг бүртгэлээс хасахаас өмнө тооцооны баг байгуулан, бүх тооцооны ажлыг хийж дуусгах хэрэгтэй. Тооцооны ажил хийгдэж байх үед бусад үйл ажиллагаанд оролцохгүй байх ёстой.

Тавинзургадугаар зүйл. Уг сан нь татан буугдсаны дараах үлдэгдэл хөрөнгийг гишүүдийн хяналтан дор дараах аргуудаар нийгмийн арга хэмжээнд ашиглана:

1.    Уг сангийн оролцож байсан нийгмийн ажилд хандивлах

2.    Хятад хэл соёл боловсролтой холбоотой нийгмийн ажилд хандивлах

3.    Хятад болон Монгол улсын холбогдох дүрмийн дагуу сангийн зорилготой холбоотой ажлуудад хандивлах.

 

11-р бүлэг. Бусад

Тавиндолоодугаар зүйл. Энэхүү дүрэмд сангийн УЗ тайлбар хийх бүрэн эрхтэй болно.

Тавиннаймдугаар зүйл. Энэхүү дүрэм нь сангийн УЗ-ийн хурлаар хянагдан эрх бүхий бүртгэлийн байгууллага бүртгэж авсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

Зарлал

基金会微信公众号